loadingimg

Wczytuję dane...
Producenci
Wyświetl produkty wybranego producenta:
Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów i świadczenia usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość

dla Klientów Biznesowych

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl dostępnego pod adresem www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl.

3.      Sklep Internetowy www.twojekosmetykiprofesjonalne.pl prowadzony jest przez Annę Pawłowską prowadzącą indywidualną działalności gospodarczą pod firmą: „Agencję Reklamowo – Konsultingową Nowa Linia Anna Pawłowska” z siedzibą w Warszawie, adres: 02-593 Warszawa ul. Chodkiewicza 8 lok.użyt.13, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 201671, prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, NIP 521-032-02-74, REGON 011057460, (dalej: „Sprzedawca” lub „Strona”).

4.      Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a)      Klient Biznesowy (Strona)– osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca w tym celu ze Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl, w tym nabywająca Towar(-y);

b)      Sklep Internetowy www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.twojekosmetykiprofesjonalne.pl, za pośrednictwem którego Klient Biznesowy może kupić Towar(-y);

c)      Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl w celu zaproszenia Klientów Biznesowych do zawarcia umowy w rozumieniu art.  71 Kodeksu cywilnego;

d)      Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Biznesowego Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl;

e)      Konto (Konto Klienta Biznesowego) – podstrona serwisu Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl, za pomocą której Klient Biznesowy może dokonywać Zamówień;

f)      Login (Login Klienta Biznesowego) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta i zabezpieczenia Konta przed dostępem osób trzecich, ustalany samodzielnie przez Klienta Biznesowego podczas procesu Rejestracji;

g)      Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta i zabezpieczenia Konta przed dostępem osób trzecich, ustalany samodzielnie przez Klienta Biznesowego podczas procesu Rejestracji;

h)      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta Biznesowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru(-ów), określające m.in. rodzaj i liczbę zamawianych Towaru(-ów);

i)       Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Sprzedawcy i Klienta Biznesowego, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu, m.in.: strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne;

j)      Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

k)      Ustawa o danych – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926);

5.      Warunkiem korzystania przez Klienta Biznesowego ze Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień, co następuje przez naciśnięcie odpowiedniego, wyeksponowanego klawisza w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl przez Klienta Biznesowego dokonującego zakupu Towaru(-ów) po dokonaniu Rejestracji. Klient Biznesowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

6.      Klienci Biznesowi mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl oraz sporządzić jego wydruk.

7.      Informacje o Towarze(-ach) podane w Sklepie Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§2 PRZYSTĄPIENIE DO KORZYSTANIA

1.      W celu korzystania ze Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl Klient Biznesowy powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego, spełniającego co najmniej następujące minimalne wymagania techniczne:

a)      Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej;

b)      Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej;

c)      minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

2.      Warunkiem przystąpienia przez Klienta Biznesowego do korzystania ze Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl jest Rejestracja, która następuje przez wypełnienie odpowiednich rubryk formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez Klienta Biznesowego odpowiedniego klawisza.

3.      Po dokonaniu czynności, o których mowa w §2.2 powyżej na adres e-mail podany przez Klienta Biznesowego w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca:

a)      dane do logowania: Login i Hasło Klienta Biznesowego, przy wykorzystaniu których Klient Biznesowy będzie mógł zamówić Towar(-y) w Sklepie

Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl;

b)      polecenie aktywowania Konta ze wskazaniem sposobu aktywacji,

4.      W przypadku nie otrzymania przez Klienta Biznesowego wiadomości e-mail, o której mowa w §2.3 powyżej w ciągu 24 godzin od dokonania czynności rejestracyjnych Klient Biznesowy powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl lub numerem telefonu: 22 845 29 96 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00).

5.      Klient Biznesowy może w każdym czasie usunąć swoje Konto w Sklepie Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl o następującej treści:

a)      imię i nazwisko Klienta Biznesowego, jego adres zamieszkania, Login, Hasło,

b)      „PROSZĘ O USUNIĘCIE MOJEGO KONTA ZE SKLEPU”.

 

§3 KORZYSTANIE

1.    W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru(-ów) poprzez Sklep Internetowy www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl Klient Biznesowy, który dokonał Rejestracji powinien:

a)      zalogować się na Konto w Sklepie Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl, co następuje przez wpisanie Loginu i Hasła do odpowiednich rubryk panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl,

b)      dokonać wyboru Towaru(-ów) dostępnego(-ych) w Sklepie Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl,

c)      złożyć Zamówienie w formie elektronicznej, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

2.      Złożenie przez Klienta Zamówienia, o którym mowa w §3.1 c) powyżej stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towaru(-ów)).

3.      Po złożeniu Zamówienia, o którym mowa w §3.1 c) powyżej Klient Biznesowy w ciągu 24 godzin od jego wpłynięcia do Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl otrzyma od Sprzedawcy e-mail zatytułowany „Potwierdzenie zamówienia dla kupującego”, będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl

4.    Aby potwierdzić wszystkie istotne  elementy Zamówienia Klient Biznesowy powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu potwierdzającym wpłynięcie Zamówienia do Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl.

5.    W przypadku nie otrzymania przez Klienta Biznesowego wiadomości e-mail, o której mowa w §3.3 powyżej w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia Klient Biznesowy powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl lub numerem telefonu: 22 845 29 96 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00).

6.    Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila, o którym mowa w §3.3 powyżej do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnego(-ych) Towaru(-ów) po otrzymaniu przez Klienta Biznesowego e-maila, o którym mowa w §3.3 .

7.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła itp.

8.    Klient Biznesowy ma możliwość uiszczenia ceny za Towar(-y): gotówką przy odbiorze/za pobraniem lub przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.

9.    Łączna cena za zakupiony(-e) przez Klienta Biznesowego Towar(-y) powinna zostać uiszczona przez Klienta Biznesowego w terminie wskazanym w wiadomości e-mail, o której mowa w §3.3 . Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

10.   Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w e-mailu, o którym mowa w §3.3 powyżej, przy czym nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych od wysłania przez Klienta Biznesowego tej wiadomości e-mail. W przypadku nie otrzymania przez Klienta Biznesowego zamówionego(-ych) Towaru(-ów) w powyższym terminie Klient Biznesowy powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl lub numerem telefonu: 22 845 29 96 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00).

11.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi Biznesowemu istotnych postanowień umowy sprzedaży Towaru(-ów) następuje poprzez przesłanie Klientowi Biznesowemu na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar(-y) wydruku faktury VAT oraz innych danych przewidzianych prawem.

12.  W trakcie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę Klient Biznesowy nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia.

13.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione przez Klienta Biznesowego Towary będą dostępne w magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawców. W przypadku niedostępności danego Towaru(-ów), Klient Biznesowy zostanie niezwłocznie poinformowany w formie e-maila o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towaru(-ów) i zwrocie całej otrzymanej od niego sumy pieniężnej lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji pod adresem e-mail kontakt@twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl lub numerem telefonu 22 845 29 96 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00).

14.  Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

15.  Sprzedawca może dostarczyć zamówiony(-e) Towar(-y) - wedle decyzji Klienta Biznesowego podjętej w czasie składania Zamówienia - za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki polskiego pocztowego operatora publicznego,  dowóz własny przez Sprzedawcę na adres Klienta Biznesowego znajdujący się wyłącznie na terenie Warszawy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Klient Biznesowy może również odebrać zamówienie osobiście w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru. Koszty dostawy Towaru(-ów) będą podane na etapie wyboru przez Klienta Biznesowego sposobu dostawy w czasie składania Zamówienia.

16.  Przy odbiorze przesyłki z zamówionym(-i) Towarem(-ami), Klient Biznesowy powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a)      uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b)      niekompletności przesyłki,

c)      niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Powyższe nie uchybia podnoszeniu roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi 19.  W przypadku, o którym mowa w §3.16 powyżej Klient Biznesowy powinien bez zbędnej zwłoki:

a)      wypełnić i podpisać (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) załączony do przesyłki protokół reklamacji, w obecności kuriera lub przedstawiciela polskiego pocztowego operatora publicznego. Wzór protokołu reklamacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, oraz

b)      powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy pod adresem e-mail: kontakt@twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl lub numerem telefonu: 22 845 29 96 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00).

20.  Klient Biznesowy zobowiązany jest do:

a)      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym www.twojekosmetykiprofesjonalne.pl nie zamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla Klienta Biznesowego;

b)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego www.twojekosmetykiprofesjonalne.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę;

c)      niedostarczania i nieprzekazywania Sprzedawcy ani osobom trzecim treści zabronionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

d)      korzystania ze Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.

20.Zdjęcia Towarów przedstawiane w Sklepie Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl mają wyłącznie walor dekoracyjny i informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.      Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Klientów Biznesowych.

2.      Reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl Klient Biznesowy może złożyć w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło reklamowane zdarzenie na następujący adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl, lub przesłać listem na adres Sprzedawcy: Chodkiewicza 8 lok.użyt.13  02-593 Warszawa. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień doręczenia Sprzedawcy korespondencji elektronicznej zawierającej reklamację lub dzień nadania przesyłki pocztowej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (data stempla pocztowego).

3.      Reklamacja, o której mowa w §4.2 powyżej powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta Biznesowego, jego adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i powód reklamacji z oznaczeniem daty powstania tego powodu.

4.    Reklamacje będą rozpatrywane przez pracowników lub upoważnionych przedstawicieli Sprzedawcy w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      W stosunku do Klienta Biznesowego, który dokonał Rejestracji w Sklepie Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o danych jest Sprzedawca.

2.      Dane osobowe Klientów Biznesowych przetwarzane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl, a w szczególności: obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl, jak również w celu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towaru(-ów), włącznie z dostawą Towaru(-ów) i obsługi reklamacji.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta Biznesowego właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta Biznesowego nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta Biznesowego.

4.      Dane dotyczące Klienta Biznesowego, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Towaru(-ów), a następnie zostaną usunięte z systemu Sprzedawcy.

5.      Klient Biznesowy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Sprzedawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl oraz usług oferowanych w jego ramach, Klient Biznesowy traci możliwość korzystania z nich.

6.      Jeżeli Klient Biznesowy umieszcza w serwisie Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dóbr osobistych tych osób.

7.      W celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta Biznesowego przesyłanych drogą elektroniczną Sprzedawca.udostępnia następujące środki techniczne: szyfrowanie danych, ochrona firewall, korzystanie z programów antywirusowych, cykliczna zmiana haseł.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient Biznesowy, a które uniemożliwiają Klientowi Biznesowemu poprawne korzystanie z Sklepu Internetowego  www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl.

2.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      utratę przez Klienta Biznesowego danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

b)      szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

3.      Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Wszelkie spory związane ze korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.twoje-kosmetykiprofesjonalne.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

2.      Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.12.2010.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu, które weszły w życie w trakcie realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta Biznesowego nie są wiążące dla tego Klienta Biznesowego.